ประเทศจีนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อคงความยิ่งใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านประเทศจีนกล่าว  ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากว่า 30 ปีแล้วก็ตาม ประเทศจีนต้องการการปรับเปลี่ยนในบางอย่างเพื่อคงความเจริญเติบโตแบบนี้ต่อ ไป

James McGregor นักเขียนและนักธุรกิจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนกว่า 25 ปี , ในกล่าวในการประชุม Chicago business circle

McGregor กล่าวว่าประเทศจีนในปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ เป็นลำดับสองของโลกและเป็นประเทศที่ส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่ง จากการที่ได้เป็นโรงงานของโลกนั้นได้ช่วยให้ประชาชนกว่า 50 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนมาได้ในระยะเวลาอันสั้น

โดยไม่เคยมีชาติใดในโลกที่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นขนาดนี้ ความสำเร็จเหล่านี้ส่วนหนึ่้งต้องยกเครดิตให้กับประเทศจีน อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวว่า หากประเทศจีนต้องการคงความเจริญและเติบโตอย่างนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปจำเป็น ต้องปรับเปลี่ยน

โดยกล่าวว่าระบบในประเทศจีนในปัจจุบันไม่สามารถแ้ข่งขันได้ในเวทีโลกและ อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาประชากรวัยทำงานที่ลดน้อยลง ในปี 2010 มีประชากรมากกว่า 115 ล้านคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และคาดว่าในปี 2030 จะเพิ่มจำนวนมากกว่า 230 ล้านคนและประชากรที่อยู่ในวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 – 24 ปี อาจจะลดลงจาก 125 ล้านคนเหลือเพียง 65 ล้านคนเท่านั้น

ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจจีนจะไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะภายในประเทศจีนเท่านั้น จากระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเชื่้อมโยงกันทั้งโลก หากประเทศจีนมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบไปทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>